Οι δεσμεύσεις  μας

Δεδομένων των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε ανθρώπινη και επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαίτερα ο κλάδος του αυτοκινήτου και πιστοί στη βασική μας φιλοσοφία που αποτελεί την κινητήρια δύναμη που οριοθετεί την ιστορία και το μέλλον μας, στην AIGLON AE λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής μας δράσης.

Στα πλαίσια αυτά και ακολουθώντας μια δομημένη προσέγγιση, έχουμε αναγνωρίσει τις ευθύνες και υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον και τις σχετικές απαιτήσεις και προσδοκίες των  ενδιαφερόμενων μερών, έχουμε προσδιορίσει τις περιβαλλοντικές πτυχές μας και έχουμε αναπτύξει διαδικασίες, πρακτικές και προγράμματα που μας επιτρέπουν να δεσμευόμαστε:

    • Για τη συνειδητή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων λειτουργίας μας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
    • Για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας,
    • Για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.

Εστιάζουμε

  • Στην προώθηση εξαιρετικά αποδοτικών και τεχνολογικά προηγμένων αυτοκινήτων, με  χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών ρύπων.
  • Στη διαχείριση του άμεσου και έμμεσου ανθρακικού μας αποτυπώματος.
  • Στον έλεγχο, περιορισμό και στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα.
  • Στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, στην αύξηση της ενεργειακή απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των υπηρεσιών μας, στην εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που μειώνουν τη ρύπανση και βελτιώνουν την ενεργειακή μας επίδοση.